Call us 9:30 - 17:30

010 465977

E-mail us

info@vishka.am

07.11.2023
USD 402.66
EUR 430.04
RUB 4.36

Արտադրանք

Services

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՉԱՓԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇԱՐՏԱԴՐՈՂ
Խողովակ քառակուսի
Խողովակ պողպատե քառակուսի10*10*1-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի10*10*1.2-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի15*15*1-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի15*15*1.5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի20*10*1.5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի20*20*1-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի20*20*2-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի20*50*2-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի25*15*1-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի25*25*1.5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի25*25*2-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի30*10*1-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի30*10*1.5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի30*15*1.5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի30*20*1.5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի30*20*2-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի30*20*2.5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի30*30*1.5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի30*30*2-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի30*30*3-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի30*40*2-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի30*40*3-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի30*50*2-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի30*50*2.5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի30*50*3-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի40*10*1.5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի40*20*1.5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի40*20*1.8-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի40*20*2-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի40*25*2-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի40*30*1.5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի40*40*1.5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի40*40*2-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի40*40*2.5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի40*40*3-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի40*40*4-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի40*40*4-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի40*50*2-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի40*50*3-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի50*25*3-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի50*50*2-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի50*50*2.5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի50*50*4-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի60*30*1.8-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի60*30*2-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի60*30*2.5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի60*30*3-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի60*30*4-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի60*40*1.8-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի60*40*2-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի60*40*2.5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի60*40*3-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի60*40*4-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի60*60*2-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի60*60*3-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի70*70*2-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի70*70*4-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի80*40*1.8-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի80*40*2-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի80*40*2.5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի80*40*2.8-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի80*40*3-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի80*40*4-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի80*60*2-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի80*60*2.5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի80*60*3-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի80*60*4-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի80*80*2-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի80*80*2․5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի80*80*3-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի80*80*5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի80*80*6-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի90*90*3-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի100*50*2,5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի100*50*3-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի50*25*3-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի100*50*4-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի100*60*2.5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի100*60*3-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի100*60*4-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի100*80*4-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի100*100*4-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի100*100*5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի100*100*6-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի100*150*4-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի100*150*5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի100*180*5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի120*40*5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի120*60*3-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի120*60*4-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի120*60*5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի120*80*3-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի120*80*4-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի120*120*3-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի120*120*4-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի120*120*6-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի120*120*8-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի140*100*5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի140*100*6-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի140*140*5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի140*140*6-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի150*150*5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի150*150*8-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի160*80*5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի160*160*4-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի160*160*5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի160*160*6-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի180*140*6-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի180*180*5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի180*180*8-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի200*120*4-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի200*120*5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի200*120*6-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի200*160*5-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի200*160*6-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի200*200*6-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի200*200*8-Ռուսաստան
Խողովակ պողպատե քառակուսի250*250*8-Ռուսաստան

Վիշկա ընկերություն

Ձեզ անհրաժեշտ բոլոր ապրանքները՝ մեկ տեղում

Հեռախոս

010 465977

Էլ․ փոստ

info@vishka.am